Page 2 - definitief Inspectierapport Peuteropvang Konijn & Ko 10-10-2017
P. 2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
  Het onderzoek................................................................................................................. 3
  Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
  Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 9
  Gegevens voorziening .....................................................................................................12
  Gegevens toezicht ..........................................................................................................12
  Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum..........................................................................13

                                   2 van 13

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-07-2017
Peuteropvang Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7