Page 3 - definitief Inspectierapport Peuteropvang Konijn & Ko 10-10-2017
P. 3

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Peuteropvang Konijn & Ko (KDV) van Carolien Roseboom - Lonink is in opdracht van de gemeente
Lochem bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht.

Peuteropvang Konijn & Ko (KDV) maakt deel uit van de landelijke pilot "flexibele
inspectieactiviteit". Deze pilot is opgezet als voorbereiding op de Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang.
In dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder het aspect Pedagogisch beleidsplan, onderdeel van
het Pedagogisch klimaat, het aspect Verklaring omtrent gedrag binnen het onderdeel Personeel en
groepen en het aspect Klachtenregeling, onderdeel van het Ouderrecht. De ander inspectie-items
vallen bij dit onderzoek buiten beschouwing.

Beschouwing

Konijn & Ko biedt peuteropvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opvang, tijdens de
schoolweken. Er wordt gewerkt met VVE-methode Puk & Ko.
Er zijn twee stamgroepen met een eigen groepsruimte en een gezamenlijke speelhal, daarnaast is
een ruime aangrenzende buitenruimte.

Inspectiegeschiedenis:
 13 mei 2014: jaarlijkse inspectie, er zijn tekortkomingen geconstateerd op het pedagogisch

   beleidsplan en het klachtrecht;
 9 juni 2015: jaarlijks onderzoek, de tekortkomingen zijn hersteld, aan alle onderzochte

   kwaliteitseisen wordt voldaan.
 10 oktober 2016: jaarlijks onderzoek, aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.

Bevindingen
Tijdens dit onderzoek is een tekortkoming geconstateerd op het onderdeel Pedagogisch klimaat:
het pedagogisch beleidsplan.

In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

                                   3 van 13

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-07-2017
Peuteropvang Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8