Page 4 - definitief Inspectierapport Peuteropvang Konijn & Ko 10-10-2017
P. 4

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen dit onderdeel is het pedagogisch beleidsplan van de organisatie beoordeeld.

Aangezien deze locatie gesubsidieerd wordt in het kader van voorschoolse educatie (VE) is verder
gecontroleerd of wordt voldaan aan de eisen die volgen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie.

Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de
opvangorganisatie de visie op de omgang met kinderen verwoordt.

De wetgever heeft bepaald dat ten minste twaalf voorwaarden onderdeel moeten uitmaken van dit
beleidsdocument.

De houder heeft de pedagogische werkwijze beschreven in het pedagogisch beleidsplan
Peuter- en Buitenschoolse opvang Konijn & Ko.
versie december 2014. Ouders kunnen het pedagogisch beleidsplan inzien via de ouderinlog op de
website van de houder.

De beoordeling van het pedagogisch beleid richt zich in deze op dit beleidsdocument.

In dit werkplan staat onder andere informatie over:
 Visie
 Uitwerking van de vier basisdoelen
 Vierogenprincipe
 VVE
 Dagstructuur
 Vierogenprincipe
 Wennen
 Afnemen extra dag(deel)
 Verlaten stamgroep
 Signalering
 Ondersteuning
 Vierogenprincipe
 Algemene zaken: groepssamenstelling en groepsgrootte
 Beschrijving van de achterwacht en ondersteuning
 Zorg en observaties

Uit het onderzoek blijkt dat in de praktijk opvang geboden wordt in 2 peuteropvanggroepen waarin
maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar per groep worden opgevangen.

In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven over de stamgroepen:

"Bij het werken met stamgroepen hanteren wij de groepsgrootte en leidsterkind ratio zoals
opgenomen in het convenant kwaliteitseisen en de CAO Kinderopvang.
De peuteropvang is minimaal geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur voor de kinderen in de leeftijd
van 2 tot 4 jaar, tijdens de schoolweken...

                                   4 van 13

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-07-2017
Peuteropvang Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9