Page 5 - definitief Inspectierapport Peuteropvang Konijn & Ko 10-10-2017
P. 5

Groepsgrootte
De grootte van de groep is wettelijk vastgelegd in het convenant kwaliteit kinderopvang en in de
CAO Kinderopvang. "

"De verticale groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. Binnen de groep wordt er
indien mogelijk gekeken naar een juiste verhouding van leeftijden. Zo zijn er van elke leeftijd een
aantal kinderen aanwezig. Dit is belangrijk voor een goede balans tussen verzorging en spel. Een
verticale groep heeft de kenmerken van een groot gezin.( Baby’s en)Peuters en BSO kinderen zijn
samen in een groep en zo leren peuters rekening te houden met baby’s en worden baby’s soms
betrokken bij activiteiten van peuters. Peuters leren weer van de BSO kinderen en BSO kinderen
mogen soms nog even “klein” zijn."

De omschrijving komt verder niet overeen met de praktijk. In het pedagogisch beleidsplan wordt
onder de kenmerken van de verticale groep gesproken van peuters, maar ook van baby's en BSO-
kinderen.
De groepsgrootte van de op te vangen peutergroepen staat niet in duidelijke en observeerbare
termen beschreven. Tevens staat niet beschreven wat de groepsgrootte en werkwijze is bij de
opvang in de verticale groep zoals de houder deze heeft beschreven in het pedagogisch
beleidsplan.

Er worden op deze locatie altijd minimaal 2 beroepskrachten ingezet. Er vindt geen afwijking van
de beroepskracht-kindratio plaats indien slechts één beroepskracht wordt ingezet. Deze
voorwaarde valt zodoende buiten beschouwing.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving
van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college

Peuteropvang Konijn & Ko ontvangt subsidie voor het werken met VVE. er wordt gebruik gemaakt
van de methode Puk & Ko. In het pedagogisch beleidsplan is dit als volgt omschreven:

"Met Puk & Ko wil Konijn & Ko peuters, een goede start meegeven. Dit doen wij door:

- kinderen te helpen om te doen wat ze zelf willen en (bijna) kunnen met activiteiten die op de
totale persoonsontwikkeling zijn gericht;
- betrokkenheid, interesse en motivatie te stimuleren;
- te bemiddelen tussen wat kinderen zelf belangrijk vinden én wat je als volwassene voor een
optimale ontwikkeling nodig vindt;
- te leren ontwikkelingen samen met kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders op te bouwen
Om dit te bereiken dienen kinderen een bepaalde mate van welbevinden en zelfvertrouwen te
hebben. Vanuit deze veiligheid kunnen zij zich ontwikkelen. Dat wil zeggen: initiatieven nemen
(nieuwsgierig zijn), kunnen communiceren, samen spelen, samen werken en planmatig kunnen
denken en handelen. Het is logisch dat een actief, breed en goed gebruik van taal daarin
onmisbaar is.
Iedere twee weken is er een koffie-uur voor de ouders van de kinderen die voor de VVE in
aanmerking komen. In dit uur worden ervaringen uitgewisseld, informatie aangeboden, maar
vooral worden de ouders ondersteund in de taalontwikkeling voor hun kind en krijgen dan ook
"huiswerk" om samen met hun kinderen thuis te maken."

Er wordt voorschoolse educatie geboden in 2 peuteropvanggroepen: de groep Konijn en de groep
Ko.

                                   5 van 13

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-07-2017
Peuteropvang Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10