Page 6 - definitief Inspectierapport Peuteropvang Konijn & Ko 10-10-2017
P. 6

Op het moment van inspectie worden in groep Konijn 11 kinderen opgevangen door 2
beroepskrachten en 1 stagiair. In groep Ko worden 9 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten
en 1 stagiair. Er worden maximaal 16 kinderen opgevangen in per peuteropvanggroep.

Per peuteropvanggroep wordt minimaal 10 uur besteed aan activiteiten gericht op het stimuleren
van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De beroepskrachten zijn in het bezit van een VVE certificaat en een geldige beroepskwalificatie.

De houder heeft een actueel opleidingsplan welke voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Observaties
 Pedagogisch beleidsplan (Peuter- en Buitenschoolse opvang Konijn & Ko.)
 VVE-certificaten
 Opleidingsplan voorschoolse educatie
 Diploma's
 Presentielijsten

                                   6 van 13

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 04-07-2017
Peuteropvang Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11